ನಾಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಜೀವನದ ಗುಟ್ಟುಗಳು – ೨

ಕಾಫಿಯ ಮೊದಲ ‘ಸಿಪ್’ ಗೂ ಎರಡನೇ ‘ಸಿಪ್’ ಗೂ ಅಧಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವುದಿಲ್ಲ . ಆದರೆ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಕ್ಷಣವಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷಣವಿರುವಿದಿಲ್ಲ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: